Elmo@work

Binnen het project Elmo@work (2013-2015) onderzocht Expertisecentrum Smart Mobility (AMS) in welke mate elektrische tweewielers een volwaardig transportmiddel kunnen zijn voor werkgerelateerde verplaatsingen. Gedurende een jaar hebben een 70-tal werknemers uit 7 verschillende ondernemingen (BIVV, Ethias, Flexpoint, Janssen Pharmaceutica, Partena Ziekenfonds, Universiteit Gent en VAB) hun vertrouwde vervoermiddel ingeruild voor een elektrische fiets, -bakfiets, -plooifiets of -scooter.

6 op 10 deelnemers heeft na afloop van het project de elektrische fiets gekocht.
Er was een sterke daling in de CO2-uitstoot.
Een derde van de deelnemers vindt de elektrische tweewieler geschikt voor woon-werkverkeer.
De meerderheid van de deelnemers ondervindt een positieve invloed op zijn gezondheid.
Elmo@work explainer

Elmo@work staat voor ‘multimodale elektrische mobiliteit voor woon-werk- en dienstverplaatsingen’. Met dit project onderzocht het VIM of elektrische tweewielers, al dan niet in aanvulling met andere duurzame mobiliteitsvormen (klassiek openbaar vervoer, taxi,…), een volwaardig alternatief kunnen bieden voor werkgerelateerde verplaatsingen.

Het onderzoek zelf bestond uit proefprojecten bij 72 werknemers uit 7 verschillende bedrijven die gedurende de periode van een jaar hun vertrouwde transportwijze omruilden voor respectievelijk 61 gewone elektrische fietsen, 4 elektrische bakfietsen, 4 elektrische vouwfietsen en 3 elektrische scooters. De tweewielers waren uitgerust met dataloggers om alle verplaatsingen te monitoren. Via online- en smartphonebevragingen werd bijkomende informatie verkregen van de gebruikers.

Deze website werd ontwikkeld om bedrijven te begeleiden bij de integratie van elektrische fietsen binnen hun mobiliteitsbeleid.

Waarom?

Vandaag gebruikt bijna 70% van alle werknemers de wagen voor woon-werkverplaatsingen of zakelijke verplaatsingen. Ook al is dit vaak niet het meest geschikte vervoermiddel. Door (duurzame) alternatieven aan te bieden, kunnen ondernemingen de vervoerskeuze van hun werknemers optimaliseren.

Elektrische tweewielers zitten duidelijk in de lift. Verschillende studies tonen aan dat het fietsgebruik jaar na jaar stijgt, ook voor werkgerelateerde verplaatsingen. Ook uw onderneming kan er ongetwijfeld voordeel uit halen door mee op de fiets te springen!

Inzetten op elektrische tweewielers betekent inzetten op duurzame mobiliteit. Elektrische voertuigen leiden immers tot minder emissies, wat goed is voor het milieu en voor het klimaat. Dit kadert binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij een evenwicht gezocht wordt tussen people, planet en profit. Tijdens het project Elmo@work bleken de testpersonen hun elektrische tweewieler niet alleen te gebruiken voor woon-werkverkeer  maar ook voor privé-verplaatsingen.

Verplaatsingen met een elektrische tweewieler zijn voorspelbaar en betrouwbaar. Tweewielers komen niet in de file terecht en kunnen gebruikmaken van routes die voor de wagen niet geschikt zijn (vb. jaagpaden of beide richtingen in eenrichtingsstraten). Momenteel werken de Vlaamse overheid en de provincies aan de uitbouw van een fietssnelwegennetwerk dat hogere snelheden toelaat. Wist u trouwens dat er op de “fiets-o-strade” van Antwerpen naar Mechelen elke 10 seconden een fietser passeert tijdens de spits?

Met 1,04 is de gemiddelde bezettingsgraad van een wagen tijdens woon-werkverplaatsingen zeer laag. We kunnen zelfs stellen dat elke extra tweewieler gelijk staat aan een auto minder. Op die manier levert uw onderneming een bijdrage tot minder fileleed en bijgevolg tot minder tijdverlies, waarvan u uiteraard mee profiteert! Weet u trouwens wie de winnaar was van een wedstrijd tussen een auto en een elektrische fiets op het traject Zaventem – Brussel?

Meer elektrische tweewielers impliceert minder wagengebruik. Dit leidt tot minder kosten, zowel  voor de werknemers die voordien hun eigen wagen gebruiken (minder brandstofkosten, slijtage, enz.), als voor uw onderneming (minder parkeerkosten, minder verliesuren door files, lagere leasekosten, minder brandstofkosten voor bedrijfswagens, enz.).

Uit studies blijkt dat gebruikers van elektrische tweewielers – die dus fysiek bewegen – gelukkiger zijn dan fervente autogebruikers. De medewerkerstevredenheid verhoogt wanneer uw onderneming elektrische en duurzame mobiliteit stimuleert, vb. door de invoering van een fietsvergoeding, het ter beschikking stellen van fietsen, enz. Bovendien zijn deze voertuigen geschikt voor alle doelgroepen: of het nu gaat om een zakenman in pak die onbezweet wilt aankomen (elektrische fiets of scooter) of een moeder die eerst haar kinderen naar school wilt brengen (elektrische bakfiets). Elektrische voertuigen zijn zelfs geschikt voor ouderen en medewerkers met een gezondheidsbeperking. Bovendien verminderen ze de wagenafhankelijkheid, waardoor ook medewerkers zonder rijbewijs of auto aangetrokken kunnen worden.

Kwatongen beweren dat de gezondheidseffecten die voortvloeien uit het gebruik van de fiets teniet worden gedaan door de luchtvervuiling waaraan fietsers in de stad of langs drukke wegen worden blootgesteld. Het gezondheidsvoordeel overstijgt dit wel degelijk. Naast fysieke voordelen zoals een betere conditie, daling in hart- en vaatziekten, enz. zorgt het fietsen voor een mentale boost bij de medewerker. Hoewel fietsers kwetsbare weggebruikers zijn in het verkeer, blijkt dat elektrische fietsers niet vaker het slachtoffer zijn van ongevallen dan reguliere fietsers. Gezien de hogere snelheid en het grotere gewicht van een elektrische fiets, kan de ernst van ongevallen wel toenemen. Om dit risico te verlagen, kunt u als werkgever begeleiding (o.a. testritten) aanbieden aan beginnende elektrische fietsers. U kunt de medewerkers aanmoedigen of verplichten een fluohesje en/of fietshelm te dragen, maar het is vooral belangrijk om de medewerkers bewust te maken van hun hogere snelheid en hun verantwoordelijkheid.

Stappenplan

Doelstellingen

Definieer duidelijk wat uw onderneming exact wenst te bereiken met haar mobiliteitsbeleid. Omschrijf hierbij ook waarom er beslist werd over te gaan tot het nemen van maatregelen. Het is essentieel dat deze definitie afgetoetst wordt met het management en ingebed wordt in de beleidsstrategie van de onderneming. Zet vervolgens deze definitie om in concrete doelstellingen. Zorg ervoor dat deze SMART (specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdsgebonden) geformuleerd worden. Mogelijke streefcijfers zijn: een daling van het autogebruik, een toename van het fietsgebruik, een daling van de CO2-uitstoot, enz.

Een globaal mobiliteitsbeleid

Idealiter kadert dit mobiliteitsproject binnen een éénduidig beleid. De slaagkansen van maatregelen nemen toe als deze ingebed zijn in een groter mobiliteitsplan. Zo kunnen er nog andere, bijkomende maatregelen genomen worden om het fietsgebruik te stimuleren, zoals het voorzien van degelijke fietsenstallingen of zelfs het voeren van een consequent parkeerbeleid (vb. invoeren betalend parkeren). De bedrijven die deelnamen aan het project Elmo@work raden aan deze maatregel te kaderen in een groter geheel. Anderzijds kan dit project gebruikt worden als trigger, waaraan later andere maatregelen gekoppeld worden.

Draagvlak

Voorzie heldere communicatie om voldoende draagvlak te creëren. Wees duidelijk over de strategie en de visie waarbinnen het project kadert. Geef correcte informatie over de link met gezondheid en de vereiste middelen. Enerzijds zijn er voldoende financiële en menselijke middelen nodig, anderzijds kan het project een kostenbesparing opleveren door vb. verminderde uitgaven aan tankbeurten en onderhoud van bedrijfswagens of door minder benodigde parkeerplaatsen.

Vooraleer uw onderneming beslist hoeveel en welke voertuigen aan te schaffen, is het belangrijk te bepalen hoeveel werknemers mogelijks kunnen overstappen op de elektrische tweewieler. Hou rekening met de volgende factoren:

Woon-werkafstand

Bereken hoeveel medewerkers op 5 tot 20 km afstand van het bedrijf wonen. Als de afstand minder dan 5km bedraagt, is elektrische ondersteuning meestal geen meerwaarde. Vanaf 20km loopt de reistijd op en neemt de interesse in elektrische fiets sterk af. Ook uit het project Elmo@work blijkt dat een afstand tot 20km perfect haalbaar is met een elektrische fiets. Heel wat deelnemers legden dagelijks een afstand af van 30 à 40 km.

Werkinhoud

Misschien verrichten sommige werknemers fysiek werk, waardoor hun bereidheid om (ver) te fietsen afneemt. Dan kan het relevant zijn om ook degene met een woon-werkafstand van minder dan 5 km mee te nemen. Of misschien zijn er medewerkers die materiaal moeten meenemen. Voorzie voor hen een aangepaste oplossing, vb. door verschillende types voertuigen aan te bieden (bakfiets/fietskar).

Dienstverplaatsingen

Hoe vaak voeren uw medewerkers dienstverplaatsingen uit die afgelegd kunnen worden met een elektrische tweewieler? Mogelijks zijn elektrische dienstfietsen hiervoor interessant. Uw onderneming kan het gebruik van de wagen voor dienstverplaatsingen nog meer terugdringen door openbaar vervoer-tickets ter beschikking te stellen, een abonnement of Blue-bike of Cambio, …

Bereikbaarheid vestiging

De ligging van de onderneming heeft een invloed op de slaagkansen van een succesvol fietsbeleid. Voor bedrijven die op een bedrijventerrein liggen met veel auto- en vrachtverkeer, is het moelijker om medewerkers op de fiets te krijgen. Dit geldt ook voor bedrijven die goed bereikbaar zijn met de wagen, maar ver verwijderd zijn van openbaar vervoer-haltes en stadscentra. Anderzijds kunnen filegevoeligheid en parkeerdruk de kansen voor de fiets juist vergroten. Ook de aanwezigheid en kwaliteit van fietspaden hebben een onmiskenbare invloed op het succes.

Reliëf

De omgeving (vb. heuvelachtig) waarin het bedrijf ligt, heeft een invloed op de slaagkansen van elektrische tweewielers. Als er meer niveauverschillen zijn, wordt de inspanning van de fietser intensiever, wat de geschiktheid van voertuigen met elektrische ondersteuning vergroot.

Weersomstandigheden

Het weer is een belangrijke factor bij de keuze om al dan niet de fiets te nemen. Regen en wind enerzijds en gladde wegen in de winter anderzijds kunnen de werknemer afremmen om op de fiets te springen. Hoewel u als onderneming geen vat heeft op de weersomstandigheden, kunt u wel werk maken van de perceptie hieromtrent (vb. door een link te plaatsen op het intranet naar de buienradar) of kunt u regenkledij ter beschikking stellen. Tijdens het project Elmo@work gebruikte slechts 1 op 6 deelnemers zijn elektrische tweewieler tijdens de winterperiode. Neerslag en gladheid hebben de grootste invloed op het gebruik van elektrische voertuigen. Koude temperaturen en minder daglicht blijken minder invloed te hebben.

Comodaliteit

Het gebruik van elektrische tweewielers kan gecombineerd worden met de wagen of met het openbaar vervoer.

Ketenverplaatsingen

Sommige medewerkers brengen hun kinderen naar school als ze onderweg zijn naar het werk of doen boodschappen op weg naar huis. Probeer hierop in te spelen door verschillende types voertuigen aan te bieden (bakfiets, fietskar) of door erop te wijzen dat men de elektrische tweewieler niet elke dag hoeft te gebruiken. In het proefproject werd het potentieel meestal bepaald op basis van de woon-werkafstand (tussen 5 en 20km) en het profiel van de medewerkers (functie, huidige verplaatsingswijze, al dan niet in het bezit van een bedrijfswagen, enz.).

Binnen het project elmo@work voerde UGent een impactberekening uit. Hierin kunt u een voorbeeld terugvinden voor het berekenen van het potentieel voor de elektrische fiets.

Infrastructureel

Organisatorisch

Communicatief

Deelnemers werven

Zorg tijdens de rekruteringsfase voor wervende en heldere communicatie zodat uw medewerkers een weloverwogen keuze kunnen maken. Onder meer volgende elementen zijn van belang:

 • Inhoud van het project: doelstelling, doelgroep, duur, prijs, reglement, enz.
 • Reden van het project: het groter doel waarbinnen het project kadert.
 • Welke types elektrische tweewielers zijn er mogelijk en wat kan men van elk type verwachten. Een testfase is essentieel.
 • Informatie over de voor- en nadelen van het gebruik van elektrische tweewielers.

De informatie kan best via verschillende kanalen (affichering, intranet, enz.) verspreid worden om zoveel mogelijk medewerkers te bereiken.

Testfase

Uit het project Elmo@work bleek dat het testen van elektrische tweewielers van primordiaal belang is om medewerkers te overtuigen. De testfase kan bestaan uit een korte opleiding waarbij geïnteresseerden gedurende enkele uren kennismaken met de voertuigen. Een testperiode van meerdere weken waarbij de werknemer de tweewieler vrij kan gebruiken zonder gebonden te zijn aan de aankoop of leasing ervan, geniet de voorkeur. Idealiter kunnen de voertuigen over verschillende perioden doorheen het jaar getest worden. Deze testfase is essentieel omwille van de volgende redenen:

 • Wennen

Een elektrische fiets verschilt met een reguliere fiets. Een testfase laat toe om te wennen aan de elektrische ondersteuning, het gewicht, de stabiliteit, enz.

 • Vooroordelen

De elektrische fiets wordt vaak gezien als een voertuig voor oudere mensen of mensen die niet zo goed te been zijn. Een test kan aantonen dat deze voertuigen ook zeer geschikt zijn voor woon-werkverkeer, ongeacht de leeftijd.

 • Meerwaarde

Tijdens het proefproject kan een medewerker aan den lijve ondervinden of zijn verplaatsingen met een elektrische tweewieler vlotter verlopen en dit zowel voor het woon-werktraject als voor dienstverplaatsingen.

 • Comfort

Het uittesten van elektrische tweewielers kan medewerkers overtuigen van het comfort. Met een elektrische fiets kunnen grotere afstanden afgelegd worden met minder inspanningen waardoor douchen na het fietsen niet altijd noodzakelijk is.

 • Ambassadeurs

Tevreden testers zijn ideale ambassadeurs. Werknemers die tevreden zijn over hun elektrische tweewieler zullen dit promoten bij hun collega’s en kunnen hen mogelijks ook overtuigen. Na afloop bleek dat enkele bedrijven (VAB, Partena) dit project als trigger zagen voor een groter mobiliteitsplan. Zij gaven aan dat dit project voor veel werknemers een ideale kennismaking was met elektrische tweewielers.

Implementatiefase

 • Voorzie een duidelijk reglement

Wanneer u elektrische tweewielers ter beschikking stelt van uw medewerkers, is het aangewezen een reglement op te stellen tussen de werkgever en de werknemer. Op die manier vermijdt u eventuele problemen in verband met schade, kosten, vroegtijdige stopzetting, enz. In dit reglement legt u de algemene gebruiksvoorwaarden vast, zoals de duurtijd, de kosten, eventuele vergoedingen, de aansprakelijkheid, sancties, het einde van de overeenkomst, de beschikbaarheid van een vervangvoertuig, pechverhelping, datacollectie, enz. en eventuele afspraken over minimaal gebruik van het voertuig en het gebruik van een helm (al dan niet verplicht). Klik hier voor een sjabloon van een reglement.

 • Tips bij de implementatie
  • Start in de lente of in de zomer: mooi weer zal medewerkers sneller aansporen om te fietsen.
  • Focus op een bepaalde doelgroep, vb. automobilisten die op een bepaalde afstand van het werk wonen, maar beperk u hier niet toe.
  • Verplicht niemand: geef uw medewerkers keuzevrijheid in het type elektrische tweewieler en het gebruik ervan en laat personalisering van het voertuig toe (niet iedereen heeft dezelfde comfort- en kwaliteitseisen).
  • Zorg voor een persoonlijk contact met de deelnemers.
  • Ondersteun beginnende fietsers bij het uitstippelen van hun route door gepersonaliseerd reisadvies aan te bieden. Het traject moet niet alleen vlot maar ook veilig en aangenaam zijn.
  • Organiseer acties op belangrijke momenten, vb. tijdens het begin van de zomervakantie, het begin van het schooljaar, de week van mobiliteit, enz. of tijdens belangrijke gebeurtenissen binnen uw onderneming (nieuwjaarsreceptie, opening nieuwe vestiging, enz.).
  • Voorzie een hersteldienst met voldoende kennis over elektrische tweewielers.

Streven naar een duurzamer mobiliteitsgedrag betekent gewoontegedag doorbreken. Hiervoor is een mentaliteitswijziging noodzakelijk. Dit kunt u het best bereiken door uw medewerkers continu of herhaaldelijk te stimuleren en te motiveren om te (blijven) fietsen. Enkele mogelijkheden:

Competitie

Wedstrijden tussen bedrijven of werknemers onderling zijn een stimulering om het duurzame voertuig vaker te gebruiken. Ondernemingen kunnen een eigen wedstrijd uitwerken, vb. tussen diensten onderling, of ze kunnen aansluiten bij de “Bike to Work”-campagne. Deze voorziet zowel een “Summer Challenge”, als een “Winter Trophy”, waarbij men het aantal werkdagen dat men met de fiets pendelt, registreert. Ook in Nederland kunt u inspiratie vinden, vb. via de campagne “Van 5 naar 4” waarbij men het aantal dagen dat men met de auto pendelt, tracht te verlagen met 1 dag per week.

Persoonlijke opvolging

Een andere succesvolle stimulans is het bieden van persoonlijke opvolging. Hierbij worden een aantal paramaters (vb. de gereden kilometers, de verbrande calorieën, de uitgespaarde CO2-uitstoot, de financiële impact) systematisch bijgehouden en op strategische momenten gecommuniceerd aan de deelnemers. De impact van een “dashboard” of prestatie-indicatoren mag niet onderschat worden.

Deelname management

Het project kan een boost krijgen door de deelname van het management of van een leidinggevende. Indien hierover op een positieve manier gecommuniceerd wordt, kan dit de deelnemingsgraad verhogen.

Om na te gaan of de invoering van (een testperiode met) elektrische tweewielers haar beoogde effect heeft, is het noodzakelijk om het project te monitoren en te evalueren.

Feedback medewerkers

In eerste instantie dient u na te gaan hoe uw medewerkers het gebruik van hun elektrische tweewielers ervaren. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, bevraagt u de deelnemers best zo snel mogelijk (vb. direct na een testperiode). U kunt uw medewerkers ook vragen om na elke rit een heel korte evaluatie in te vullen. U kunt hiervoor deze vragenlijst gebruiken. Aanvullend op deze bevraging kunt u op langere termijn een tweede evaluatiemoment inlassen (vb. enkele maanden na een testperiode of na een campagne). Hiermee gaat u na of de elektrische tweewielers nog altijd in gebruik zijn en hoe men terugkijkt op het project.

Doelstellingen bereikt?

Per SMART-doelstelling maakt u een korte evaluatie waarin u onderzoekt of de doelstelling behaald werd, de reden hiervoor en wat de toekomstige verwachtingen zijn.

Financiële eindafrekening

Om een volledig beeld te krijgen van de financiële impact, houdt u rekening met onderstaande elementen:

 • Aankoop/leasing fietsen

Afhankelijk van de gekozen financiering is deze kost ten laste van de onderneming en/of de medewerker. De prijs hangt af van de kwaliteit van de fiets en de batterij, de aanbieder en/of de eventuele dienstverlening (vb. met of zonder pechverhelping). Enkele richtprijzen:  een gewone elektrische fiets kost  1000 à 3500 euro voor de aankoop en 0,15 tot 0,20 euro per kilometer voor het onderhoud.

 • Uitvoeren infrastructurele werken

Er zijn kosten verbonden aan het bouwen van nieuwe fietsstallingen, het installeren van laadpunten en het voorzien van douches en omkleedruimtes.

 • Fietsvergoeding

Een onderneming kan een vergoeding per gefietste kilometer voorzien voor zijn werknemers, maar is hiertoe niet verplicht. Het bedrag kan vrij bepaald worden en is vrijgesteld van inkomensbelasting zolang deze niet meer dan 0,22 euro per kilometer bedraagt. Een fietsvergoeding kan zowel voor woon-werk als voor dienstverplaatsingen uitbetaald worden, ook in combinatie met openbaar vervoer (vb. fietsen vanaf een station). Meer informatie is terug te vinden op de website van BikeForm.

 • Pendelfonds

Het Pendelfonds, een initiatief van de Vlaamse overheid, subsidieert projecten die duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen, kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds. Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van de duur van het project, die maximaal vier jaar kan belopen. De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn.

 • Besparingen

Het stimuleren van het gebruik van elektrische tweewielers kan een financiële besparing opleveren doordat de kosten van de bedrijfswagens dalen: lager brandstofverbruik en minder onderhoudskosten. Minder auto’s betekenen ook minder benodigde parkeerplaatsen, wat zeker in een grootstad een aanzienlijke kostenbesparing betekent. Daarnaast zorgt het gebruik van elektrische tweewielers voor een lager ziekteverzuim en een hogere medewerkerstevredenheid. Dit zijn voordelen die evenwel moeilijker in geld uit te drukken zijn. U kuntuw besparing berekenen via de website van BikeForm.

Vervolg?

Tot slot is het nuttig om te onderzoeken of het wenselijk is om het project te herhalen of uit te breiden. Hierbij kunt u de ervaring van de deelnemers als input gebruiken om het project bij te sturen. Het al dan niet behalen van de doelstellingen en de financiële evaluatie kunnen een eventueel vervolgdossier legitimeren.

Wetgeving

Volgens de Belgische wetgeving wordt een elektrische fiets beschouwd als een fiets indien hij aan de volgende drie criteria voldoet:

 • Er is sprake van trapbekrachtiging: er wordt enkel ondersteuning geleverd wanneer men zelf meetrapt.
 • Er wordt slechts ondersteuning gegeven tot een snelheid van 25 km/u.
 • Het geleverde vermogen is maximaal 250 Watt.

Indien de fiets aan deze voorwaarden voldoet, heeft de gebruiker geen rijbewijs of verplichte verzekering nodig en gelden dezelfde verkeersregels als voor de gewone fiets. Indien de tweewieler niet aan deze voorwaarden voldoet, gelden andere regels ten aanzien van het rijbewijs, de verzekering en de helmplicht

Fiscaliteit

Er bestaan heel wat fiscale stimulansen om het gebruik van de fiets bij bedrijven te stimuleren:

 • Fietsvergoeding

Werkgevers mogen hun fietsende werknemers een fietsvergoeding uitkeren, zowel voor woon-werk als dienstverplaatsingen. Deze kilometervergoeding is vrijgesteld van inkomstenbelasting (wet 8/8/1997) tot een bedrag van 0,22 euro per km (geïndexeerd, situatie 15/7/2015) en sociale zekerheidsbijdragen (K.B. van 29/1/1999).

 • Bedrijfsfiets

Het voordeel dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een fiets is fiscaal vrijgesteld indien de fiets werkelijk wordt gebruikt voor woon-werkverplaatsingen ongeacht of de fiets daarnaast nog voor andere verplaatsingen wordt gebruikt. Indien men de fiets ook voor privé-verplaatsingen gebruikt, dient men hierop wel een sociale bijdrage te betalen. De terbeschikkingstelling van een fiets mag gecumuleerd worden met een fietsvergoeding en een bedrijfswagen.

 • Fietsstimulerende investeringen

Uitgaven ter promotie van fietsgebruik zijn 120% aftrekbaar voor de werkgever. Deze regeling geldt zowel voor bedrijfsfietsen als voor fietsenstallingen, kleed- en doucheruimten.

Voor meer informatie kunt u terecht op BikeForm.be.

Meer weten

Via de fietsencalculator van het Provinciaal Mobiliteitspunt Antwerpen kunt u een maatregelenpakket samenstellen en de kosten en baten hiervan berekenen, rekening houdend met de fiscale aftrekbaarheid en mogelijke subsidies uit het Pendelfonds

Contact

Nicole Van Doninck

Projectmanager Smart Mobility

E-mail: nicole.vandoninck@ams.ac.be
Telefoon: +32 476 50 62 03

Elmo@Work

Email: smartmobility@ams.ac.be
Telefoon: 011 24 60 00
Adres: Kempische Steenweg 303, Gebouw 6 bus 13, 3500 Hasselt

Contacteer ons

Voor al uw vragen en opmerkingen

Getuigenis

Wat vinden anderen van Elmo@Work?

“Dit project heeft me duidelijk over de streep getrokken om van vervoermiddel voor het woon-werktraject te veranderen. Zonder dit project zou ik het misschien nooit gedaan hebben. De elektrische fiets maakte de afstand (14km) haalbaar.”

Mark Peeters

BIVV